Skanssi logo
sinertävä taustaväri

Skanssin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Kauppakeskus Skanssi Oy
Skanssinkatu 10 20730 Turku
Y-tunnus 2104763-3

Yhteyshenkilö
Heli Järvelä
heli.jarvela@cbre.com
puh. 050 5028806

Rekisterin nimi
Uutiskirjeen tilaajat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Kauppakeskus Skanssin uutiskirjeeseen liittyen. Henkilötietoja voidaan käyttää lisäksi asiakassuhteiden hoitamiseen tai kehittämiseen, tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin ja markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Käsittelyn tarkoituksena on yhteystietojen ylläpitäminen sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin tietosuojaselosteessa mainittu käsittelyn peruste on voimassa ja kohtuullisen ajan sen jälkeen ottaen huomioon velvoittava lainsäädäntö.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän kuluttajaasiakkaita. Uutiskirjeen tilaajarekisteri sisältää kuluttajan tiedot: etunimi, sukunimi, sähköposti ja paikkakunta. Rekisterissä voidaan käsitellä lisäksi tapahtumiin ilmoittautuneen henkilön tietoja kuten: etu- ja sukunimi, mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot kuten allergiatiedot, jotka henkilö on itse syöttänyt.

Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään www-lomakkeilta lähetetyistä viesteistä, sähköpostilla, puhelimitse, sosiaalisen median palveluiden kautta, sopimuksista, ilmoittautumisista ja muista tilanteista, jossa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tällä hetkellä tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Lähtökohtaisesti rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle vaan pyrkii käyttämään EU:n sisällä olevia palveluntarjoajia mutta mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperuste ja että henkilötiedot suojataan käyttämällä viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja asianmukaisia teknisiä suojauksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne on palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin, joita rekisteröidyltä on kerätty. Rekisteröidyn tulee pyytää kirjallisesti tietojaan ja rekisterinpitäjä toimittaa tiedon kerätyistä tiedoista viimeistään kuukauden kuluessa.

 • Oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista kirjallisesti.

 • Oikeus pyytää tietojen poistamista. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tiedot, mikäli jokin seuraavista perusteista täyttyy:

 1. henkilötietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty

 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen

 3. rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perustetta tai rekisteröity vastustaa suoramarkkinointitarkoitusta

 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

 5. henkilötiedot on poistettava lainmukaisen velvoitteen noudattamiseksi

 6. henkilötietosi on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä

 7. oikeus pyytää käsittelyn rajoittamista

 8. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

 9. niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen tai

 10. tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.